دستیار ثبت نشریه در گوگل اسکالر - نسخه تیرماه 1396


توجه: این راهنما قدیمی شده است و گوگل ابزار و نشانی مربوطه را غیر فعال کرده است. برای نمایه سازی بهتر در گوگل اسکالر، می توانید برای نشریه خود یک پروفایل بسازید.
https://support.google.com/scholar/troubleshooter/23941?hl=en
راهنمای ساخت صفحه اختصاصی نشریه در گوگل اسکالر

Number of articles 650
Homepage URL http://ijmse.iust.ac.ir
Contact name: Iranian Journal of Materials Science and Engineering
Contact Email ijmse@iust.ac.ir

اطلاعات لازم برای ثبت نشریه

List of volumes http://ijmse.iust.ac.ir/mag-volumes.php

List of issues http://ijmse.iust.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=1
http://ijmse.iust.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=2
http://ijmse.iust.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=20

List of articles http://ijmse.iust.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=1
http://ijmse.iust.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=39
http://ijmse.iust.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=77

Abstract examples (Persian) http://ijmse.iust.ac.ir/article-1-2803-fa.html
http://ijmse.iust.ac.ir/article-1-2861-fa.html
http://ijmse.iust.ac.ir/article-1-2910-fa.html

Article examples (Persian) http://ijmse.iust.ac.ir/article-1-2803-fa.pdf
http://ijmse.iust.ac.ir/article-1-2861-fa.pdf
http://ijmse.iust.ac.ir/article-1-2910-fa.pdf

Abstract examples (English) http://ijmse.iust.ac.ir/article-1-2803-en.html
http://ijmse.iust.ac.ir/article-1-2861-en.html
http://ijmse.iust.ac.ir/article-1-2910-en.html

Article examples (English) http://ijmse.iust.ac.ir/article-1-2803-en.pdf
http://ijmse.iust.ac.ir/article-1-2861-en.pdf
http://ijmse.iust.ac.ir/article-1-2910-en.pdf

راهنمای مرتبط: نحوه ثبت مقالات منتشر شده در پایگاه‌های علمی در کاوشگر ویژه‌ی اسناد علمی (Google Scholar)

© 2022 All Rights Reserved | Iranian Journal of Materials Science and Engineering

Designed & Developed by : Yektaweb